Monday, February 9, 2015

چشم ها - ماشانک

بعضی صداها، بعضی آواز ها، بعضی شعرها حال آدم را خوب می کند. قلب آدم را لمس می کند. صدای نازلی و ساز روشن از همین دسته است. از دلش می خواند که زلال است مثل ترانه.

چه چشم هایی داری ...

No comments: