Saturday, September 20, 2014

شنبه بعد از ظهر

حوصله ام سر رفته از شبیه سازی های تمام نشدنی و بعد از ظهر های کسل کننده. موسیقی قهوه خانه ای اسپاتیفای هم فایده ای ندارد. پرندگان آواز نمی خوانند و بهینه سازی هایم همگرا نمی شوند، وقتی تو نیستی.

No comments: