Monday, March 31, 2014

ختم کلام

از همه این حرف ها که بگذریم
و از روزمرگی ها
و غذایی که باید خورد
و مستراحی که باید رفت
فقط یک چیز می ماند
و آن عشق است
عشق و عشق و عشق
یافتی اش یافتی
نیافتی باختی و بیهوده زیستی
ختم کلام
------------
شاعر در این جا دچار گوز پیچیدگی حاد شد

No comments: