Sunday, June 2, 2013

کوه درد

ما چه کنیم
با الکل و دود
مغزی که کار نمی کند
و گزارشی که بایدش نوشت
و با دلبری که گوشه چشمی هم به ما نمی کند 
انصاف نیست
یا شاید هست
دل ما ولی حتما دل نیست

1 comment:

Azadeh from Vivara cottage said...

دلم را
جا گذاشته ام
پشت يك هيچستان
مهم نيست
پيدا نشود اگر هيچ‌وقت!!