Wednesday, April 3, 2013

نمی میرد

هر عشقی می میرد
خاموشی می گیرد
عشق تو نمی میرد
باور کن بعد از تو
دیگری در قلبم
جایت را نمی گیرد

به سلامت رفیق روزهای خوب و بد گذشته
بدرود بانوی گیسو بلند
جانم فدای دل شکسته ات
  خدایت نگهدار و پاسدار 
روزهایت پر امید و پر عشق
و پر از هرچه دریغت کردم 
بدرود
نگران اشک هایم نباش
رسم وداع است دیگر
آب می ریزند پشت سر مسافر
مسافر من که می رود برای همیشه
بدرود
بدرود
بدرود

No comments: