Tuesday, January 19, 2010

چکیده

خلاصه کنم؛ هرگز گمانم هم نبود که سکه من بعد از این همه پیچ و تاب خوردن در هوای زندگی به این جا برسد که رسیده است. حال که چنین است کمی با من مدارا کن، جای دوری نمی رود

No comments: