Saturday, November 15, 2008

پایان نامه

بالاخره اینجانب اقدام به نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد خود نموده و 30 40 صفحه ای مرقوم فرمودم! باشد که به زودی تمام شود. از همین حالا همه برنامه ریزی کنند که در جلسه دفاع حضور به هم برسانند به صرف شیرینی و آبمیوه! مبارک باشد

No comments: