Friday, November 16, 2007

لاک پشت

گاهی وقت ها آدم می خواهد سرش را بچسباند به سینه اش و پایش را جمع کند در شکمش شاید بتواند در خویش فرو برود چونان لاک پشت! شاید اینطوری بشود از بعضی چیز ها فرار کرد

پ.ن. : نتیجه امتحان: 600 – 61 – 61 – 58 – 4

No comments: