Tuesday, May 29, 2007

دارآباد، سبز و زيبا


يکی از ارتفاعات شمال تهران که در اوايل بهار زيبايی خيره کننده ای دارد، منطقه دارآباد است. ما جمعه پيش رفتيم دارآباد و لذت برديم از سپری کردن چند ساعت در کوهستان:


سبزی بهار آميخته به زردی گل های ريواس زيبايی مسحور کننده ای داشت...