Monday, July 31, 2017

تصاویر ذهنی کجا و واقعیت کجا

انقدر برای خودشان گفته اند و باز گفته اند که داستانشان باورشان شده است. البته داستانشان تهی از واقعیت نیست ولی آمیخته است به افسانه! 

اگر کسی به شما زخمی زد، مقصر ضارب است. ولی اگر مدام روی زخم را کندید و زخم را تازه کردید، مقصر خود شمایید.

No comments: